Użytkownik może złożyć reklamację za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]

 1. Użytkownik składając reklamację z użyciem Konta powinien posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji, wskazać numer zlecenia, którego dotyczy reklamacja, wskazać powód reklamacji oraz produkt, którego ona dotyczy, posługując się przy tym kategoriami określonymi w Sklepie.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis kwestii, której dotyczy.
 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostawy Towaru do Użytkownika.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, przy czym w przypadkach bardziej skomplikowanych, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Z uwagi na to, że Usługa nie jest sprzedażą, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, art. 8 ust. 3 powyższej ustawy nie stosuje się.
 5. W odniesieniu do reklamacji dotyczących przesyłek, w których zawarte są przedmioty/ materiały wykonane i dostarczane przez PrintarGift w ramach Usługi stosuje się następujące postanowienia:

  a) w przypadku widocznego uszkodzenia towaru lub częściowej utraty towaru, Użytkownik jest zobowiązany odnotować zastrzeżenia na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika, zaś Zgłoszenie Reklamacyjne zgłosić pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki, przy czym w przypadku uszkodzenia przesyłki, Użytkownik jest zobowiązany do jej pozostawienia do dyspozycji PrintarGift do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

  b) w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zawierającej Towar, Użytkownik jest zobowiązany zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej (podając datę i godzinę doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki wskazaną przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Użytkownika, która nie jest uzasadniona przepisami prawa, brzmieniem niniejszego Regulaminu ani stanem przesyłki, przesyłka jest zwracana do PrintarGift na koszt Użytkownika.

  c) Przesyłkę zawierająca towar, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

 6. Reklamacje dotyczące stanu Towaru dostarczonego za pośrednictwem podmiotów trzecich (firm kurierskich) oraz procesu dostarczania Towaru przez te podmioty może kierować w stosunku do tych podmiotów wyłącznie PrintarGift.