1.     Informacje ogólne

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez stronę internetową pod adresem: www.printargift.com.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

2.      Administrator danych

Administratorem danych jest PRINTAR Sp. z o.o. (dalej: PRINTAR, Administrator) z siedzibą przy ul. Aktorów 1/137, 31-356 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000939257, posiadająca NIP: 9452250958, REGON: 520681523.

We wszystkich sprawach (związanych z zasadami przetwarzania danych osobowych) określonych w niniejszej polityce, osoba, której dane dotyczą może się kontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość na adres elektroniczny poczty e-mail: [email protected] lub listowanie kierując korespondencję na adres siedziby.

3.     Źródło pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, do których należą oraz od podmiotów partnerów biznesowych, którzy dostarczają te informacje w ramach umów zawartych z Administratorem. Mogą to być na przykład pracodawcy, zleceniodawcy lub inne organizacje reprezentowane przez osoby, których dane dotyczą, w kontaktach z Administratorem.

Dodatkowo, Administrator może pozyskać dane z publicznie dostępnych źródeł, od pośredników finansowych, podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów oraz za pomocą plików cookies.


4.      Cel, zakres, podstawa prawna i okres przetwarzania danych

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych danych

Okres przetwarzania danych

Założenie i zarządzanie kontem oraz prowadzenie historii zakupów

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

·         Login

·         Adres poczty elektronicznej

Przez okres utrzymywania konta i nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

Zawarcie i realizacja umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy

·         Imię

·         Nazwisko

·         Nazwa firmy

·         NIP

·         REGON[KO1] 

·         Numer budynku, lokalu

·         Nazwa ulicy

·         Kod pocztowy

·         Miasto

·         Adres poczty elektronicznej

·         Numer telefonu

Przez okres wykonania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa np. podatkowe, rachunkowe

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia i archiwizowania rachunku

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i innych dot. podatków

         Imię

         Nazwisko

         Nazwa firmy

         NIP

         Numer budynku, lokalu

         Nazwa ulicy

         Kod pocztowy

         Miasto

         Adres poczty elektronicznej

         Numer telefonu

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku, w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku prawnego

Świadczenie usługi newsletter

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

         Adres poczty elektronicznej

Do momentu wycofania zgody

Udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie za pomocą formularza kontaktowego.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na przesłane zapytanie

·         Imię,

·         Adres poczty elektronicznej

Do momentu prowadzenia korespondencji, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami

Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

         Imię

         Nazwisko

         Nazwa firmy

         NIP

         Numer budynku, lokalu

         Nazwa ulicy

         Kod pocztowy

         Miasto

         Adres poczty elektronicznej

         Numer telefonu[KO3] 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora związany z ochroną praw i obroną przed roszczeniem.

Do momentu przedawnienia roszczeń – okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego: podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata)

Gromadzenie informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej (pliki cookie), a w szczególności: prowadzenie działań analitycznych i statystycznych

         Adres IP;

         ID urządzenia;

         Dane dotyczące przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

         Historia wyszukiwania.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata)

5.      Dobrowolność udostępnienia danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi podpisanie umowy sprzedaży.

Udostępnienie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie może wywoływać negatywnych skutków dla osoby, której dane dotyczą.

6.      Udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Administratorem, świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz współpracującym z Administratorem (np. pracownikom, dostawcom produktów w celach związanych z reklamacją, firmom księgowym, operatorom pocztowym/firmom kurierskim, firmom informatycznym, kancelariom prawnym, jednostkom audytującym).[KO4] 

W sytuacji, gdy wystąpi obowiązek wynikający z przepisów prawa Administrator zostanie zobowiązany do przekazania danych osobowych uprawnionym organom publicznym (jednostkom organizacyjnym prokuratury, sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.[KO5] 

7.      Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa do:

         żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;

         sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

         żądania przeniesienia danych osobowych;

        wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania przed wycofaniem zgody w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8.      Profilowanie

W ramach strony internetowej pewne treści są automatycznie dopasowywane do potrzeb użytkownika tj. dokonywanie profilowania, w celu przygotowania odpowiedniej oferty.  

Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby np. poprzez przeglądanie konkretnego przedmiotu.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia aktywnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w postaci plików cookie) przed wejściem na stronę internetową.


9.      Pliki cookies (ciasteczka)

Podczas przeglądania strony internetowej są używane pliki „cookies”, zwane dalej: Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej – ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.

Pliki pozwalają:

·        zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika;

·        dostosować stronę indywidualnie do potrzeb użytkownika.

Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, numer IP, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Stosowane przez stronę pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. W szczególności nie jest możliwe (poprzez pliki cookies) przedostanie się do stosowanych urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Strona stosuje dwa rodzaje plików cookies:

·       sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

·       trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzeń. Ustawienia można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej wymieniono linki do dokumentów pomocniczych dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.

        Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

         Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

         Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

         Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

 

10.   Zmiany Polityki

Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych.

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej.